ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting RaadPop Nederweert 

1. AANSPRAKELIJKHEID RAADPOP

RAADPOP is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan RAADPOP toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen RAADPOP is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van RAADPOP.

Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat RAADPOP geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. RAADPOP hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).

Bij betreden festivalterrein gaat men tevens akkoord met de geldende huisregels.

RAADPOP zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op posters zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van RAADPOP) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

RAADPOP is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. RAADPOP is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals.

2. PERSOONSGEGEVENS

RAADPOP verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via https://www.RaadPop.nl.

3. SLOTBEPALINGEN

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en RAADPOP bestaat is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen RAADPOP en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechtbank. RAADPOP is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.